အကြံပေးအဖွဲ့

အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ အကြံပေးအဖွဲ့

အကြံပေးအဖွဲ့သည် အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ၏ မဏ္ဍိုင်သုံးခုအနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးရုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လှုပ်ရှားသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအမိန့်ဖြင့် ခန့်အပ်ထားသော အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်မှာ မူလက (၁၂) ယောက်ဖြစ် သော်လည်း အထူးပြုဘာသာရပ်များနှင့် အတွေ့အကြုံနယ်ပယ်အလိုက် ပြဿနာရပ်အမျိုးမျိုး တည်ရှိသောကြောင့် လက်ရှိတွင် အချိန်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အားဖြည့်အဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် အကြံပေးအဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း (၂၅) ယောက်ရှိသည်။

အကြံပေးအဖွဲ့သည် အမျိုးသားရေဥပဒေ၊ ရေအရင်းအမြစ်ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ရေလမ်းညွှန်မူဘောင် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ သောက်သုံးရေ စံချိန်စံညွှန်းတို့ရေးဆွဲရာ၌ အကြံဉာဏ်များ ထောက်ပံ့ပေးသလို အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီက ကြီးမှူးကျင်းပသော ပြည်သူ့အကြံပြု ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ရေဖိုရမ်များတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက် အားဖြည့်သည်။

အကြံပေးအဖွဲ့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရေအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ရေဖူလုံရေးနှင့် ရေအရင်းအမြစ် ဘက်စုံ စီမံခန့်ခွဲမှုများကို အကြံပေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ တိုးတက်စေရန်။
 • နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် ရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနတို့၏ စည်းမျည်းစည်းကမ်းများ နှင့်အညီ အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ် ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးနှင့် အတွင်းရေးမှူးရုံးအဖွဲ့တို့နှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်။
 • အစိုးရဌာနဆိုင်ရာမှ ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့နှင့် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ပြီး ရေဥပဒေ၊ မူဝါဒနှင့် အခြားသော နည်းပညာဆိုင်ရာစာတမ်းများနှင့် အမိန့်စာတမ်းများ မူကြမ်းရေးဆွဲရန်နှင့် ရေသံတမန်ရေးအတွက် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာမှ ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့အား ဦးဆောင်လမ်းညွှန် ပေးရန်။
 • အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ၏ ရေအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် မူဘောင်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များအား ကြိုတင်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲပေးရန်
 • ရေနှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များနှင့် အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများအား အစိုးရဌာနဆိုင်ရာမှ ကျွမ်းကျင်သူများ အဖွဲ့နှင့်အတူ ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန်။
 • အစိုးရဌာနဆိုင်ရာမှ ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့နှင့်အတူ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များကို အစပျိုးပြုစု၍ ပြောင်းလဲအပ်နှံထောက်ပံ့ရန်။
 • အဖွဲ့စည်းများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရေသံတမန်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များတွင် အကြံဉာဏ်၊ ကျွမ်းကျင်ပညာ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ အခွင့်အလမ်း၊ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုများဖြင့် အထောက်အပံ့ပေးရန်။
 • ရေကိုအခြေခံသော စီးပွားရေးနှင့် ရေအရင်းအမြစ်ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု အကောင်အထည်ပေါ်ရေး ဟူသော အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ၏ အခြေခံမူများနှင့် သဘောထားတို့နှင့်အညီ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် မြန်မာ့ရေကဏ္ဍ တစ်ခုလုံးတွင် အမျိုးသား ရေအရင်းအမြစ် ကော်မတီနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ကိစ္စများနှင့် အဖွဲ့အစည်းယဉ်ကျေးမှုအတွက် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန်။
 • အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ အစည်းအဝေးများတွင် ပညာရှင်ရှုထောင့်မှ အကြံဉာဏ် ပေးရန်နှင့် ကျင်းပမည့် အစည်းအဝေးများ၏ အခမ်းအနား အစီအစဉ်များကို အမျိုးသား ရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးအား ကူညီရေးဆွဲပေးရန်။
 • အစိုးရအဖွဲ့များ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ မှတ်စုများ ပြင်ဆင်ပေးရန်။
 • ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ရေဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာ (HIC) အတွက် အချက်အလက်နှင့် အသိပညာ ရှာမှီးထောက်ပံ့ရန်။
 • ရေအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့အတွက် မူဘောင်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ပြင်ဆင်ရာတွင် ဉာဏ်စွမ်း အထောက်အပံ့ ပေးရန်။
 • ဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ၊ အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများအား အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာမှ ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့နှင့်အတူ ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန်။
 • အဖွဲ့အစည်းများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရေဆိုင်ရာသံတမန်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များတွင် အကျိုးအများဆုံးရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို အကြံဉာဏ် ပေးရန်။
 • ရေအရင်းအမြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ရေဖူလုံမှုနှင့် ရေအရင်းအမြစ် ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို တိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ရန်။

စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးရန်။

အချိန်ပြည့်နှင့် အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်များ

၁။ ဒေါက်တာဝင်းသိန်း နာယက
၂။ ဦးစိန်မြင့် နာယက
၃။ ဒေါက်တာသိန်းတန် နာယက
၄။ ဦးချိုချို ဥက္ကဌ
၅။ ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်နီနီသိန်း အတွင်းရေးမှူး
၆။ ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်မောင်လွင် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
၇။ ဦးလှဘော် အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၈။ ဦးခင်လတ် အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၉။ ဒေါက်တာချာလီသန်း အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၁၀။ ဦးအေးမြင့် အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၁၁။ ဒေါက်တာမောင်မောင်အေး အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၁၂။ ဦးတင်အေး အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၁၃။ ဦးမြင့်သိန်း အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၁၄။ ဦးဗစ်တာ အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၁၅။ ဦးစိုးမြင့် အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၁၆။ ဦးစိန်ထွန်း အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၁၇။ ဦးကြည်သာ အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၁၈။ ဦးဘရွှေ အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၁၉။ ဦးဆလိုင်းမျိုးမြင့် အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၂၀။ ဦးထွန်းပေါ်ဦး အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၂၁။ ဦးခင်မောင်ဌေး အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်
၂၂။ ဦးကျော်ဦး အားဖြည့်အဖွဲ့ဝင်
၂၃။ ပါမောက္ခဒေါက်တာဆွေဆွေအေး အားဖြည့်အဖွဲ့ဝင်
၂၄။ ဒေါက်တာကေသွယ်လှိုင် အားဖြည့်အဖွဲ့ဝင်
၂၅။ ဦးရဲထွဋ် အားဖြည့်အဖွဲ့ဝင်

မြန်မာ့ရေကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကြံပေးအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ